NEW YORK, ngày 23 tháng 6 năm 2023 /PRNewswire/ — Vào ngày Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Etao International Co., Ltd. (“Công ty”) đã nhận được thư thông báo giá chào mua không tuân thủ từ Nasdaq Stock Market, LLC (“Nasdaq”) thông báo cho công ty rằng các chứng khoán niêm yết cần duy trì giá chào mua tối thiểu là 1 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Dựa trên giá chào mua đóng cửa trong 30 ngày làm việc liên tiếp vừa qua, Công ty không còn đáp ứng yêu cầu này nữa. Tuy nhiên, các Quy tắc cũng cho Công ty thời hạn tuân thủ là 180 ngày lịch để phục hồi sự tuân thủ.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian 180 ngày này, giá chào mua vào thời điểm đóng cửa của chứng khoán của Công ty ở mức ít nhất là 1 đô la Mỹ trong ít nhất mười ngày làm việc liên tiếp, NASDAQ sẽ cung cấp cho Công ty văn bản xác nhận tuân thủ và vấn đề này sẽ được đóng lại. Vui lòng lưu ý rằng nếu Công ty chọn thực hiện gộp cổ phiếu, công ty phải hoàn tất việc gộp không muộn hơn mười ngày làm việc trước ngày hết hạn là ngày 11 tháng 12 năm 2023 để phục hồi sự tuân thủ.

Liên hệ Truyền thông: Wilson Liu wilson.liu@etao.cloud

SOURCE ETAO International Co., Ltd.Nguồn: PR Newswire – Đơn vị phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Share.

Comments are closed.