Tag Archives: trách nhiệm xã hội

Kiên định triết lý “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”

<p style="text-align: justify">Amway Việt Nam vừa phát hành “Báo cáo <a href="https://plo.vn/tags/IHRyw6FjaCBuaGnhu4dtIHjDoyBo4buZaQ==/trach-nhiem-xa-hoi.html">trách nhiệm xã hội</a> thường niên 2018” với sự thể hiện minh bạch trong các hoạt động xã hội, liên quan đến 3 đối tượng chính: con người, xã hội, môi trường trong năm 2018.<br> </p>