Tag Archives: tề tựu

Việt Nam không tham dự Homeless World Cup 2019

<p>Từ năm 2003 đến nay, Homeless World Cup trở thành một sự kiện thể thao truyền thống hàng năm của những người vô gia cư, kém nay mắn trên toàn thế giới. Tuy nhiên Việt Nam không tham dự Homeless World Cup.</p>