Tag Archives: tái chế

Vì một môi trường bền vững

<p style="text-align: justify">Biên bản ghi nhớ gồm các nội dung: thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn; tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất, chủ sở hữu thương hiệu, nhà phân phối, bán lẻ hiện đại và truyền thống, nhà nhập khẩu trong việc quản lý rác thải sau tiêu dùng và tái chế…</p>