Tag Archives: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo về việc mời chào giá tư vấn đấu thầu

<p style="text-align: justify">Căn cứ văn bản số 10181-CV-VPTU, ngày 11-12-2018 của Văn phòng Thành ủy và văn bản số 3812/VP-DA, ngày 6-5-3029 của Văn phòng UBND TP.HCM về Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu để chọn tư vấn đấu thầu về dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện, <a href="https://plo.vn/tags/U-G7nyBUw6BpIG5ndXnDqm4gdsOgIE3DtGkgdHLGsOG7nW5n/so-tai-nguyen-va-moi-truong.html">Sở Tài nguyên và Môi trường</a> TP.HCM thông báo:<br> </p>