Tag Archives: phụ trách chuyên môn

Nóng ghế kiếm tiền cho VFF

<p style="text-align: justify"><i>Sở dĩ VFF nói ông Nghĩa nghỉ việc chẳng ảnh hưởng gì đến hoạt động VFF nhưng phải gấp rút chọn người thay thế, kiêm nhiệm là bởi VFF thời gian tới phải lo kiếm rất nhiều tiền cho những mục tiêu mới.</i><br> </p>