Browsing: cấp điện ổn định

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đạt 5,7 tỉ kWh, tổn thất điện năng của tháng ước thực hiện 5,18%, giảm 0,02% so với cùng kỳ 2018. Cũng trong tháng 5, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 132 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,64 ngày; giảm 1,36 ngày so với quy định.