Tag Archives: BHNT

Chubb Life Việt Nam: Không có đường tắt để đến thành công

<p align="center" style="text-align: justify">Lúc mới gia nhập thị trường, khi đó là ACE Life, ông Lâm Hải Tuấn người đứng đầu của Chubb Life Việt Nam (hiện nay) đã nhiều lần khẳng định, ông rất kiên định với con đường tăng trưởng phải đi đôi với bền vững. Công ty này không bao giờ làm bằng mọi giá để có được sự tăng trưởng nóng. Bởi vì, với kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT), sự đột phá về tăng trưởng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.<br> </p>